Kết quả vòng 1 “Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 27 năm 2012”

Dec 19, 2018

 

BTC “Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 27 năm 2012” trân trọng và chúc mừng các nghệ sĩ nhiểp ảnh đã vào vòng 1. Cuộc thi nhận được 2182 tác phẩm của 355 tác giả trong khu vực gởi đến tham dự.


Dưới sự làm việc nhiệt tình và công tâm của ban giám khảo từ ngày 08-10/9/2012 đã tuyển chọn ra 316 ảnh màu và 201 ảnh trắng đen.


Xin mời bấm vào link dưới để xem ảnh

 

Thể loại ảnh Màu

http://dbscl.vannghelongan.vn/site/photo/index/round/13/section/color


Thể loại ảnh trắng đen

http://dbscl.vannghelongan.vn/site/photo/index/round/13/section/mono


Một lần nữa xin chúc mừng các tác giả.

 

BTC