Giám khảo: Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 27

1. Ông Lý Hoàng Long Ủy viên BCH, UV HĐNT Chủ tịch

2. Ông Long Thành Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc Thành viên

3. Ông Nguyễn Trung Thu Ủy viên Ban LL-PB Thành viên

4. Ông Hòang Quốc Tuấn Nghệ sĩ Nhiếp ảnh xuất sắc Thành viên

5. Bà Đoàn Thi Thơ Nghệ sĩ Nhiếp ảnh xuất sắc Thành viên